Người trí huệ tuỳ cảnh mà biến, bậc thông minh tuỳ tình mà động

[Huyền Bí TV] – Trong cuộc sống thường nhật, khi đối diện với dục vọng của mình, chúng ta chỉ chú trọng đến những điều mà bản thân đang mong muốn và truy cầu…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*