Học là để làm, học để tự khẳng định mình | VTC1

Triết lý giáo dục là kim chỉ nam cho mọi hoạt động dạy và học. Vậy, triết lý nào cho Giáo dục Việt Nam thời hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0?

Leave a Reply

Your email address will not be published.*