Chuyển đổi 25 triệu thẻ ATM từ thẻ từ sang thẻ chip trong năm 2019| VTV24

Việc chuyển đổi giúp công tác bảo mật trở nên an toàn hơn cho khách hàng. Chuyển đổi 25 triệu thẻ ATM từ thẻ từ sang thẻ chip trong năm 2019| VTV24 ► Kênh Yo…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*