CEO Got it Trần Việt Hùng nói về tương lai phát triển AI tại Việt Nam| VTV24

Khách mời của CEO Talk công nghệ của VTV24 tuần này là CEO Startup Got it Trần Việt Hùng. Founder này ddax có những nhận định về tương lai phát triển AI tại Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published.*