Nền hành chính trí tuệ nhân tạo tại Dubai | VTV24

Tìm hiểu một nền hành chính dựa trên trí tuệ nhân tạo và các công nghệ thông minh tại Dubai. Nền hành chính trí tuệ nhân tạo tại Dubai | VTV24 ► Kênh Youtube…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*